Qualsevol persona interessada té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte en cas de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent teniu els drets següents: dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades personals, dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, dret a sol·licitar-ne la limitació del tractament, dret a oposar-vos al tractament, dret a la portabilitat de les dades i dret a revocar el consentiment atorgat. Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com exercir els meus drets?

Per exercir els vostres drets, heu de dirigir-vos al Responsable, sol·licitant el formulari corresponent per a l’exercici del dret triat. Opcionalment, podeu acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els vostres drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels vostres drets són el telèfon  +34680706367 i el correu electrònic: : HOLA@IKONOMADRID.COM. Recordeu incloure una còpia d’un document que ens permeti identificar-vos.