1.DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: IKONO XPERIENCE S.L. (d’ara endavant, l’“Empresa” o el “Responsable”).

 CIF: B90448903

 Domicili: AVDA REPÚBLICA ARGENTINA Nº 24, 7ª PLANTA – 41011 – SEVILLA – SEVILLA

Telèfon: 914446302

Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: HOLA@IKONOMADRID.COM

1.1. Normativa aplicable

La nostra política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

En facilitar-nos les vostres dades, declareu haver llegit i conèixer aquesta Política de Privacitat, prestant el vostre consentiment inequívoc i exprés al tractament de les vostres dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats. 

L’Empresa podrà modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, la Política de Galetes i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si el dit accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

1.2. Delegat de Protecció de Dades

No hi ha Delegat de Protecció de Dades designat.

2.FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que fem de les vostres dades personals respon a les finalitats següents:

– Proporcionar-vos informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que es detallen en aquesta pàgina web.

– Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l’acceptació del pressupost/de la comanda corresponent i/o la firma d’un contracte mercantil.

– Enviar-vos per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

Ens associem amb Microsoft Clarity i Microsoft Advertising per capturar com utilitzeu i interactueu amb el nostre lloc web a través de mètriques de comportament, mapes de calor i repetició de sessions per millorar i comercialitzar els nostres productes/serveis. Les dades d'ús del lloc web es capten utilitzant cookies pròpies i de tercers, així com altres tecnologies de seguiment per determinar la popularitat dels productes/serveis i l'activitat en línia. A més, utilitzem aquesta informació per a l'optimització del lloc, amb finalitats de frau/seguretat i publicitat. Per obtenir més informació sobre com Microsoft recull i utilitza les vostres dades, visiteu la Declaració de privacitat de Microsoft. (https://privacy.microsoft.com/privacystatement).

2.1. Termini de Conservació de les vostres dades

Conservarem les vostres dades personals a partir del moment que ens doneu el vostre consentiment fins que el revoqueu o bé en sol·liciteu la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits. 

3.LEGITIMACIÓ I DADES RECOLLIDES

La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les vostres dades personals. 

3.1. Consentiment per tractar les vostres dades

En omplir els formularis, marqueu la casella “Accepto la Política de Privacitat” i feu clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitats a l’efecte, la persona usuària manifesta haver llegit i acceptat expressament aquesta política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades. 

3.2. Categories de dades

Les dades que es recullen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu Electrònic, així com l’adreça IP des d’on s’accedeix al formulari de recollida de dades. 

4.MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís a garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s’han adoptat mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, el caràcter de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estiguin exposades, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016. 

5.CESSIÓ DE DADES

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les vostres dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en els quals una autoritat judicial ens ho requereixi. 

6.DRETS DE L’USUARI

Qualsevol persona interessada té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent, teniu els drets següents: dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades personals, dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, dret a sol·licitar-ne la limitació del tractament, dret a oposar-vos al tractament, dret a la portabilitat de les dades i dret a revocar el consentiment atorgat. Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6.1. Com exercir els meus drets?

Per exercir els vostres drets, us heu de dirigir al responsable, sol·licitant el formulari corresponent per a l’exercici del dret escollit. Opcionalment, podeu acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els vostres drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels vostres drets són el telèfon 914446302 i el correu electrònic: HOLA@IKONOMADRID.COM. Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-vos.

 7.CONSENTIMENT PER A L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la casella corresponent “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques”, esteu atorgant el consentiment exprés per enviar-vos a la vostra adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic la informació sobre l’Empresa.