1-DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: IKONO XPERIENCE S.L. (d’ara endavant, l’“Empresa” o el “Responsable”).

 CIF: B90448903

 Domicili: AVDA REPÚBLICA ARGENTINA Nº 24, 7ª PLANTA – 41011 – SEVILLA – SEVILLA

Telèfon: 914446302

Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: HOLA@IKONOMADRID.COM

1.1. Normativa aplicable

La nostra política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

En facilitar-nos les vostres dades, declareu haver llegit i conèixer aquesta Política de Privacitat, prestant el vostre consentiment inequívoc i exprés al tractament de les vostres dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats. 

L’Empresa podrà modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, la Política de Galetes i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si el dit accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

1.2. Delegat de Protecció de Dades

No hi ha Delegat de Protecció de Dades designat.

2-FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que fem de les vostres dades personals respon a les finalitats següents:

– Proporcionar-vos informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que es detallen en aquesta pàgina web.

– Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l’acceptació del pressupost/de la comanda corresponent i/o la firma d’un contracte mercantil.

– Enviar-vos per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

2.1. Termini de Conservació de les vostres dades

Conservarem les vostres dades personals a partir del moment que ens doneu el vostre consentiment fins que el revoqueu o bé en sol·liciteu la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits. 

3-LEGITIMACIÓ I DADES RECOLLIDES

La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les vostres dades personals. 

3.1. Consentiment per tractar les vostres dades

En omplir els formularis, marqueu la casella “Accepto la Política de Privacitat” i feu clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitats a l’efecte, la persona usuària manifesta haver llegit i acceptat expressament aquesta política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades. 

3.2. Categories de dades

Les dades que es recullen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu Electrònic, així com l’adreça IP des d’on s’accedeix al formulari de recollida de dades. 

4-MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís a garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s’han adoptat mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, el caràcter de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estiguin exposades, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016. 

5-CESSIÓ DE DADES

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les vostres dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en els quals una autoritat judicial ens ho requereixi. 

6-DRETS DE L’USUARI

Qualsevol persona interessada té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent, teniu els drets següents: dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades personals, dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, dret a sol·licitar-ne la limitació del tractament, dret a oposar-vos al tractament, dret a la portabilitat de les dades i dret a revocar el consentiment atorgat. Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 6.1. Com exercir els meus drets?

Per exercir els vostres drets, us heu de dirigir al responsable, sol·licitant el formulari corresponent per a l’exercici del dret escollit. Opcionalment, podeu acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els vostres drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels vostres drets són el telèfon 914446302 i el correu electrònic: HOLA@IKONOMADRID.COM. Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-vos.

 7-CONSENTIMENT PER A L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la casella corresponent “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques”, esteu atorgant el consentiment exprés per enviar-vos a la vostra adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic la informació sobre l’Empresa.